UBND tỉnh Bình Dương đã thống nhất 04 dự án phát triển Nhà ở xã hội đề xuất được vay ưu đãi

UBND tỉnh thống nhất và đề nghị công bố danh mục dự án phát triển nhà ở xã hội đề xuất được vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội trên địa bà tỉnh Bình Dương

theo binhduong.gov.vn